TECHPAL Group kí kết hợp đồng tư vấn với VNIR về niêm yết công ty vào năm 2025

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, việc Công ty tham gia thị trường chứng...

Thông báo kết quả Họp đại hội đồng cổ đông năm 2023

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty cổ phần TECHPAL...

TECHPAL Group tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Ngày 25/11/2023, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Công ty cổ phần TECHPAL (TECHPAL...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty cổ phần TECHPAL trân trọng công bố Thư mời họp đại hội đồng cổ...

Bản tin họp Hội đồng quản trị 27.05.23

Ngày 27/5/2023, Công ty Cổ phần Techpal tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị và...

Giấy mời V/v họp giao ban Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần...

Chương trình Gặp mặt Cổ đông năm 2022

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần...