Bản tin họp Hội đồng quản trị 27.05.23

Ngày 27/5/2023, Công ty Cổ phần Techpal tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại văn phòng chính số 50 phố Đặng Thùy Trâm, Quận Cấu Giấy, Hà Nội. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty kỳ này nghe báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và quý I năm 2023; kế hoạch triển khai các dự án Sóc Trăng. Ngoài ra còn có kế hoạch tăng số lượng cổ đông, tổ chức đại hội cổ đông khi đủ số lượng cổ đông (chậm nhất tháng 11/2023) và các công việc triển khai trong năm 2023 hướng tới niêm yết trên sàn chứng khoán.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2022; phương án cổ phần ưu đãi và chính sách cổ phiếu thưởng Esop cho người lao động trong Công ty.

Một dự án mới cũng được HĐQT và Ban kiểm soát nhất trí thông qua chủ trương tại kỳ họp này là “Xây dựng trung tâm chăm sóc người cao tuổi”.

Cuộc họp đã thống nhất biểu quyết các vấn đề về chi trả cổ tức, về chính sách thưởng ESOP cho người lao động trong công ty, thống nhất lùi thời gian họp đại hội đồng cổ đông chậm nhất tháng 11/2023 cũng như đồng ý chủ trương xây dựng dự án trung tâm chăm sóc người cao tuổi.

(Ban biên tập)