Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Công ty cổ phần TECHPAL trân trọng công bố Thư mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Tài liệu đại hội: