Giấy mời V/v họp giao ban Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL
Địa chỉ: 71 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84-0) 243.793.8272          Emai: info@techpal.vn
Hotline:       0366.152.888                       Website:  http://www.techpal.vn

 Hà Nội, ngày 17 tháng 5  năm 2023

GIẤY MỜI

Về việc họp giao ban Hội đồng quản trị Công ty năm 2023

      Kính gửi:

                                       – Thành viên Hội đồng quản trị

                                       – Trưởng Ban Kiểm soát

                                       – Ban Giám đốc công ty

                                       – Kế toán trưởng công ty

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Techpal, Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý vị tham dự cuộc họp giao ban Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty để nghe báo cáo về tình hình kinh doanh cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

1. Thời gian: 9h00 ngày 27 tháng 5  năm 2023.

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 6 Nhà hàng Trung Dũng (số 16 Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

3. Nội dung:

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và quý I năm 2023.

– Báo cáo kế hoạch triển khai các dự án Sóc Trăng.

– Kế hoạch tăng số lượng cổ đông, tổ chức đại hội cổ đông và các công việc triển khai trong năm 2023 hướng tới niêm yết.

– Đề xuất phương án cổ phần ưu đãi và chính sách cổ phiếu Esop cho người lao động trong Công ty.

Rất mong Quý vị tham gia họp đầy đủ và đúng giờ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

   VŨ NGỌC ĐỈNH

File đính kèm: Click để tải về