Công văn số 22 “Về việc thực hiện quyền góp vốn của cổ đông công ty”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Techpal

Hiện nay, công ty đang trong giai đoạn mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các Dự án lớn về nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch tại khu vực các tỉnh miền Nam. Trên cơ sở đó, Chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông 02 (hai) kế hoạch cần nhanh chóng triển khai trước 31/12/2022 như sau:

1. Kế hoạch nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty số 0403/2022/NQ-HĐQT/TJC ngày 04/03/2022, Ban pháp chế Công ty đang gấp rút thực hiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, thời gian dự kiến cụ thể:

Ngày 30/09/2022:Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”);
Tháng 10/2022:Hoàn tất hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN;
Tháng 11/2022:Chính thức được UBCKNN xác nhận hoàn tất thủ tục trở thành công ty đại chúng (Hoạt động theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành);
Tháng 12/2022:Đăng ký toàn bộ cổ phiếu tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
Tháng 12/2022:Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết);

Sau khi đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM, công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quản trị, công bố thông tin, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện cần thiết hướng đến mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) sau 02 (hai) năm hoạt động dưới mô hình đại chúng.

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2022 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2022, cụ thể:

Thời gian họp:    Bắt đầu từ 8h00 ngày 30 tháng 10 năm 2022 (chủ nhật)
Địa điểm họp:Khách sạn Venus Tam Đảo, Khu 1, Thị Trấn Tam Đảo, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Nội dung họp:Gửi kèm theo Thông báo mời họp (Gửi đến địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng tải trên website công ty: https://techpal.vn)
Điều kiện tham dự:Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Techpal Group theo danh sách cổ đông chốt bởi Hội đồng quản trị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Lịch trình dự kiến:

Ngày 25/09/2022:Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
Ngày 06/10/2022:Gửi Thông báo mời dự họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 cho các cổ đông theo danh sách chốt;
Ngày 07/10 – 27/10/2022:Nội bộ thực hiện các thủ tục xác nhận cổ đông tham dự/không tham dự, nhận ý kiến, phiếu biểu quyết (nếu có).
Ngày 30/10/2022:Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến)

Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2022:

  • Phương án tăng vốn điều lệ, triển khai các dự án lớn của công ty trong năm 2022, 2023;
  • Kiện toàn bộ máy quản trị công ty, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025;
  • Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2022 của công ty;
  • Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022, 2023;
  • Thông qua BCTC năm 2021;
  • Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
  • Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế;
  • Một số nội dung khác được gửi kèm tài liệu mời họp.

Trên đây là hai kế hoạch quan trọng đang được công ty triển khai và dự kiến hoàn tất trong năm 2022. Để đáp ứng các điều kiện về tính đại chúng và tỷ lệ sở hữu tối thiểu vốn cổ phần trước khi nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cũng như đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được diễn ra thuận lợi, Ban pháp chế Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông:

1. Thực hiện góp toàn bộ số vốn còn thiếu trước ngày 20/09/2022.

(Chốt tỷ lệ cổ phần sở hữu tương đương với phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty, thực hiện quyền cổ đông)

2. Cung cấp các thông tin hoàn thiện hồ sơ cổ đông trước ngày 20/09/2022, cụ thể:

Địa chỉ liên lạc (Đây là địa chỉ chính thức nhận các tài liệu, thư mời họp, … từ công ty);

Số điện thoại liên hệ (Nếu chưa cung cấp);

Email liên hệ (Nếu chưa cung cấp);

Số lượng cổ phần đang sở hữu (Mệnh giá 10.000/cổ phần);

Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm (Mệnh giá 10.000/cổ phần).

Căn cứ nội dung thông báo, Quý Cổ đông hoàn tất các nghĩa vụ đúng thời hạn để Ban pháp chế thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra. Mọi thông tin chi tiết, vướng mắc xin liên hệ:

Người phụ trách tiếp nhận:

Họ và tên:Nguyễn Thế Tài
Chức vụ:Phó Giám đốc
Số điện thoại liên hệ:0974165713
Địa chỉ nhận thông tin:Số 50 Đặng Thùy Trâm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Email nhận thông tin:store@techpal.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Vũ Ngọc Đỉnh